Oxy Qeye (Silicone Hydrogel)

230,000đ
         

Kính không màu 6 tháng

225,000đ
         

Qeye innovation

190,000đ
         

Kính 1 ngày không màu

45,000đ