SOLE IVORY (0.00 ~ 6.00)

250,000đ
         

Mulan Gray ( 0.00 ~ 6.00 )

250,000đ
         

Rainshower Gray ( 0.00 ~ 6.00 )

250,000đ
         

Luna Aqua Gray ( 0.00 ~ 8.00 )

250,000đ
         

B2 Gray ( 0.00 ~ 6.00 )

250,000đ
         

Milky Light Gray ( 0.00 ~ 8.00 )

250,000đ
         

PC Gray ( 0.00 ~ 10.00 )

250,000đ
         

Fay Gray ( 0.00 ~ 0.00 )

250,000đ
         

Light Gray - 1 ngày

80,000đ
         

Slate Gray - 1 ngày

80,000đ
         

206 Gray ( không độ )

250,000đ
         

Glam Gray (0.00-8.00 )

250,000đ
         

Nouvelle Gray ( không độ )

250,000đ